Front Plank one leg rise

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی – سه سر بازویی(پشت بازو) – دلتوئید

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

629

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای اجرای حرکت، دستان شما باید به طور مستقیم زیر شانه‌ها قرار بگیرند، ساعد دست‌ها روی زمین و پاها هم پشت شما صاف شده باشند و پنجه پا روی زمین باشد.
کمرتان هم صاف و شکم‌تان باید کشیده باشد، در همین حالت یک پای خود را یه اندازه 30-40 سانتی متر از زمین بلند کنید و نگه دارید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید