آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات ساعد

چرخش ساعد به سمت خارج

Forearm Supination

عضله اصلی حرکت:

ساعد

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

363

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آهسته و کنترل شده.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ایستاده یا نشسته بازوی خودتون رو به تنه بچسبونید و زاویه ساعد و بازو 90 درجه باشد.ساعد را به سمت داخل چرخانده و برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید