Flexion Leg Sit up (straight arm)

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

552

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به صورت تاق باز روی زمین دراز کشیده و دست ها و پاهای خود را صاف کنید.
یکی از پاها زانو خم،کف پا روی زمین و یکی از پاها را صاف نگه داشته و بالا بیاورید تا با زمین عمود باشند.
با بردن دست ها به سمت پنجه پا عمل بازدم نیز انجام دهید.
زمانی که عضلات شکم کاملا منقبض شده و ناحیه بالایی پشتتان از زمین جدا شد، به آرامی به حالت اولیه باز گردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)