Feet and Ankles Rotation Stretch

عضله اصلی حرکت:

ساق پا

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

889

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

زانوها خم نمیشوند . گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین بنشینید ( پاها صاف و کشیده بر روی زمین و بالا تنه صاف و عمودی ) مچ پا را به طرفین بچرخانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید