EZ Barbell Standing wide grip Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

253

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک هالتر خمیده (EZ) را از قسمت بیرونی آن به فاصله دو برابر عرض شانه گرفته‌ و صاف بایستید. کف دست‌ها باید روبه‌ بالا قرار داشته و اندکی به داخل چرخیده باشند (با توجه به شکل میله). آرنج‌هایتان را نزدیک بالاتنه نگه‌دارید. این وضعیت شروع حرکت است.
درحالی‌که بازوهای خود را ثابت نگه‌داشته‌اید، با انقباض عضلات دوسر بازویی، وزنه‌ها را بالا بیاورید. بر این‌که تنها ساعدهایتان حرکت کند تمرکز کنید.
به بالا بردن وزنه تا جایی که عضلات دوسر بازو کاملاً منقبض شوند و میله هالترهم‌سطح شانه قرار گیرد ادامه دهید. در نقطه اوج حرکت لحظه‌ای مکث کرده و حداکثر فشار را به عضله وارد کنید.
به‌آرامی هالتر را به وضعیت شروع برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)