آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

پشت بازو هالتر EZ ایستاده پشت سر

EZ Barbell standing Overhead Triceps Extension

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

322

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و کمرتان را صاف نگه دارید. هالتر EZ را بردارید دست هایتان را روی سرتان بکشید. آرنج ها را هم راستا با محور عمودی شانه ها قرار دهید.مچ دست و بازوها ثابت بوده و دست از آرنج به سمت عقب خم میشود.
تا رسیدن هالتر به پشت سرتان آرنج ها را خم کنید و حین فاز بازگشت ساعد هایتان را به سمت بالا ( انقباض عضله ) بکشید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)