EZ Barbell Incline Triceps Extension

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

319

نام دیگر حرکت:

پشت بازو هالتر EZ خوابیده میز شیب مثبت

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی میز بالا سینه(شیب مثبت) خوابیده، هالتر EZ را به دست بگیرید و روبروی صورت خود قرار دهید به طوری که دست ها به اندازه عرض شانه باز باشد.
آرنج ها را کمی بالاتر از سر ببرید. این نقطه شروع حرکت است.
هالتر EZ را آهسته به سمت سر (پشت سر) پایین بیاورید.
هالتر را بدون استفاده از شانه ها به نقطه اول باز گردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)