آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

نشر از جلو با هالتر EZ روی میز شیبدار

EZ Barbell Anti Gravity Press

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

138

نام دیگر حرکت:

نشر از جلو میز شیب دار با میله EZ

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد..اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

میله را در پشت سر نیمکت شیب‌دار بر روی زمین قرار دهید.
بر روی نیمکت دراز بکشید. صورت شما باید رو به سطح زمین باشد. کف دست‌ها را به سمت زمین نگه‌داشته و هالتر را از روی زمین بلند کنید. آرنج‌های خود را خم کرده و یک کول معکوس انجام دهید تا میله را به سینه خود نزدیک کنید. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
برای شروع، هالتر را روبروی سر خود با کشش آرنج‌ها به سمت بیرون بدهید. در طول حرکت دست‌های خود را به‌طور موازی با سطح زمین نگه‌دارید.
آهسته به حالت آغازین بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می آورید نفس بکشید(دم)