EZ-Bar-Lying-Row

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

33

نام دیگر حرکت:

پشت هالترEZ خوابیده

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد و از انجام هرگونه حرکت اضافی خودداری نمایید.حرکت را کنترل شده و آهسته اجرا کنید

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک هالتر منحنی شکل را زیر میز تخت قرار دهید.
با شکم روی میز دراز کشیده و هالتر را به‌گونه‌ای که کف دست‌ها رو به پایین باشد بگیرید. فاصله دست‌ها باید بیشتر از عرض شانه باشد. این وضعیت شروع حرکت است.
درحالی‌که آرنج‌ها را نزدیک بدن نگه‌داشته‌اید، هالتر را بلند کرده و بالا بیاورید. برای درگیر کردن عضلات میانی پشت، هالتر را به سمت سینه و برای هدف قرار دادن عضلات پشتی بزرگ، هالتر را به سمت شکم بالا ببرید.
پس از یک مکث کوتاه، هالتر را به‌آرامی به وضعیت شروع برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر به سمت پایین حرکت می کند نفس بکشید و وقتی هالتر بالا می رود نفس را آزاد کنید.