آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

پول اور با هالتر EZ آرنج خم

EZ Bar Lying Bent Arms Pullover

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه – سینه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

35

نام دیگر حرکت:

پلاور با هالتر EZ آرنج خم

caution

نکات و خطا ها

زاویه آرنج ها را حفظ کنید و از انجام هرگونه حرکت اضافی خودداری نمایید.حرکت را کنترل شده و آهسته اجرا کنید

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک هالتر EZ را در دست گرفته (فاصله دست‌ها باید به‌اندازه عرض شانه باشد) و روی میز تخت دراز بکشید.
هالتر را بالای سینه نگه‌داشته و دست‌ها را کمی خم‌کنید. این وضعیت شروع حرکت است.
درحالی‌که دست‌ها را خمیده نگه‌داشته‌اید، و وزنه را در پشت سر و در مسیری دایره‌ای پایین ببرید تا جایی که کشش را در قفسه سینه خود حس کنید.
پس از رسیدن به این نقطه، هالتر را در همان مسیر دایره‌ای به نقطه شروع برگردانید.
هالتر را اندکی در وضعیت شروع نگه‌داشته سپس حرکت را به تعداد توصیه‌شده تکرار نمایید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر به سمت عقب حرکت می کند نفس بکشید و وقتی هالتر به حالت شروع حرکت برمیگردد نفس را آزاد کنید.