آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

دراز نشست پا تناوبی کنار هالتر EZ

EZ Bar Legs Side Pull In Sit up

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

499

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

طاق باز روی زمین دراز بکشید و زانوهایتان را خم کنید، یک هالتر EZ را بین پاهای خودتون قرار بدین ،هالتر را با دستتان بگیرید.
بالاتنه را تا حد رسیدن به ران ها بلند کنید وقتی به بالا رسیدین به صورت تناوبی پاهای خودتون را سمت راست و چپ هالتر ببرید و آهسته به وضعیت شروع برگردین..

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به سمت بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)