عکس حرکت
کدحرکت
عنوان فارسی حرکت
عنوان لاتین حرکت
کشش گردن به طرفین
neck-side-stretch
کشش گردن به صورت دایره ای
neck-circle-stretch
کشش به طرفین دست باز در حالت ایستاده
slopes-towards-stretch
کشش به طرفین دست بسته در حالت ایستاده
standing-reach-up-back-rotation-stretch
کشش گربه
cat-stretch
کشش پشت (زانو روی زمین)
kneeling-lat-stretch
کشش ستون فقرات (پشت) نشسته پا جمع
spine-stretch-forward
کشش پشت حالت 90 درجه
back-pec-stretch
کشش ستون فقرات و پهلو حالت ایستاده چرخش به طرفین
standing-back-rotation-stretch
کشش ستون فقرات (پشت) نشسته پا باز
seated-wide-angle-pose-sequence
کشش چرخشی پشت (حالت زانو زده روی زمین)
kneeling-back-rotation-stretch
کشش پشت و سینه ایستاده
shoulder-transverse-extension
کشش ستون فقرات (پشت) ایستاده به عقب
spine-lumbar-extension
کشش ستون فقرات (پشت) ایستاده به جلو
spine-lumbar-flexion
کششی حالت مار کبری
cobra-yoga-pose
کشش عضلات پشت حالت خوابیده طاق باز
lying-lower-back-stretch-bent-knee
کشش پشت حالت خوابید صورت رو به زمین
pulse-row
چرخش افقی دست ها در حالت خوابیده صورت رو به زمین
lying-around-the-world
کشش ستون فقرات (پشت) حالت خوابیده صورت رو به زمین …
lying-floor-hyperextension
کشش سرشانه
rear-deltoid-stretch
کشش سرشانه با بالا بردن دست ها از جانب
mid-air-lateral-raises-with-switching-palms
کشش سرشانه با چرخش دایره ای دست ها
arm-circles
کشش سرشانه با چرخش دایره ای آرنج ها (انگشت ها روی …
circles-elbow-arm
کشش سرشانه با بالا بردن آرنج ها از جانب (انگشت ها …
standing-arms-flinging
کشش پشت بازو دست پشت سر
overhead-triceps-stretch
کشش ساعد
side-wrist-pull-stretch
چرخش دایره ای مچ دست
wrist-circle
ویبره حالت پلانک با دستگاه
vibrate-plate-plank
کشش سینه ایستاده تک دست روی دیوار
standing-one-arm-chest-stretch
کشش سینه دست بالای سر
above-head-chest-stretch
کشش حالت قایق
boat-stretch
کشش شکم نشسته روی زمین
chin-to-chest-stretch
چرخش کمر ایستاده
middle-back-stretch
چرخش روسی روی توپ تمرینی
russian-twist-on-training-ball
کشش ستون فقرات روی توپ تمرینی
spinal-stretch-on-training-ball
کشش ستون فقرات (پشت) نشسته پا باز و دست باز
seated-twist-straight-arm
کشش دایره ای باسن
hip-circles-stretch
کشش شکم با خم شدن به عقب (زانو روی زمین)
backward-abdominal-stretch
کشش ستون فقرات (پشت)
bodyweight-windmill
کشش همسترینگ خوابیده تک پا بالا
single-straight-leg-stretch
چرخش دایره ای زانوها
circles-knee-stretch
کشش پا حالت لانج
crossover-kneeling-hip-flexor
کشش عضلات داخل ران خوابیده
adductor-stretch
کشش همسترینگ تک پا نشسته
seated-single-leg-hamstring-stretch
کشش همسترینگ تک پا حالت پلانک یا شنا
hip-extension-stretch
کشش باسن خوابیده زانو خم
lying-glute-stretch
کشش چهارسر ران حالت لانج
quadriceps-stretch
کشش چهارسر ران خوابیده
quadriceps-lying-stretch
کشش ساق پا نشسته
seated-calf-stretch
کشش ساق پا (یک پا روی نیمکت)
standing-gastrocnemius-calf-stretch
کشش پا دراز کش به طرفین
iron-cross-stretch
وضعیت پروانه یوگا
butterfly-yoga-pose
کشش چهارسر ران حالت چهار دست و پا
all-fours-squad-stretch
کشش همسترینگ تک پا ایستاده
runners-stretch
کشش داخل ران نشسته پا باز
sitting-wide-leg-adductor-stretch
چرخش مچ پا نشسته روی زمین
feet-and-ankles-rotation-stretch
کشش مچ پا نشسته روی زمین
feet-and-ankles-stretch
کشش ساق پا ایستاده
feet-and-ankles-side-to-side-stretch
کشش عضلات پشت پا ایستاده یک پا روی جعبه یا میز
standing-hip-flexor-stretch
زانو بالا
knee-raise
کشش پا خوابیده زانو خم
single-leg-stretch-bent-knee