عکس حرکت
کدحرکت
عنوان فارسی حرکت
عنوان لاتین حرکت
جلو گردن صفحه وزنه خوابیده
weighted-lying-neck-flexion
پشت گردن نشسته با وزنه آویزان
weighted-seated-neck-extension
پشت گردن نشسته  با دستگاه سیم کش
cable-seated-neck-extension
جلو گردن با دستگاه سیم کش
cable-seated-neck-flexion
جلو و پشت گردن نشسته با کمک دست
seated-flexion-and-extension-neck
کشش گردن به طرفین
neck-side-stretch
کشش گردن به صورت دایره ای
neck-circle-stretch