عکس حرکت
کدحرکت
عنوان فارسی حرکت
عنوان لاتین حرکت
زیربغل دمبل خم جفت دست
dumbbell-bent-over-row
زیربغل دمبل خم جفت دست با چرخش 180 درجه
dumbbell-palm-rotational-bent-over-row
زیربغل دمبل خم جفت دست برعکس
dumbbell-bent-over-reverse-row
زیربغل دمبل خم تناوبی
dumbbell-renegade-row
پول اور خوابیده با دمبل
dumbbell-pullover-on-floor
زیربغل دمبل خم تک دست نیمکت (دمبل موازی  بدن)
dumbbell-bent-over-row-one-arm
زیربغل دمبل خم تک دست نیمکت (دمبل عمود بر بدن)
dumbbell-bent-over-row2
زیربغل دمبل خم تک دست (تکیه گاه رک)
dumbbell-one-arm-row-rack-support
زیربغل دمبل خم میز شیب دار مچ برعکس
dumbbell-incline-reverse-grip-row
زیربغل دمبل خم میز شیب دار
dumbbell-incline-row
زیربغل دمبل خم میز شیب دار دست ها موازی بدن
dumbbell-hammer-grip-incline-row
زیر بغل کتلبل خم تک دست
kettlebell-one-arm-row
زیربغل کتلبل پرسی جفت دست
kettlebell-angled-press
زیربغل هالتر خم
barbell-bent-over-row
زیربغل هالتر خم مچ برعکس
barbell-reverse-grip-bent-over-row
زیربغل هالتر خم میز شیب دار
barbell-incline-row
زیربغل هالتر خم میز شیب دار مچ برعکس
barbell-reverse-grip-incline-row
زیربغل هالتر EZ خوابیده
ez-bar-lying-row
پول اور هالتر پرسی خوابیده
barbell-pullover-to-press
پول اور با هالتر EZ آرنج خم
ez-bar-lying-bent-arms-pullover
زیربغل تی بار هالتر
lever-bent-over-row-plate-loaded
بارفیکس با دستگاه کمکی دست جمع موازی
assisted-parallel-close-grip-pull-up
بارفیکس با دستگاه کمکی دست عرض شانه
assisted-pull-up
بارفیکس با دستگاه کمکی مچ برعکس chin up
assisted-close-grip-underhand-chin-up
لت سیم کش دست متوسط از جلو
cable-bar-lateral-pulldown
لت سیم کش دست جمع از جلو
cable-bar-lateral-pulldown-close-grip
لت سیم کش مچ برعکس از جلو
cable-reverse-grip-pulldown
لت سیم کش دست خیلی جمع از جلو
cable-too-close-grip-front-lat-pulldown
لت سیم کش دست باز از جلو
cable-wide-grip-pulldown
لت سیم کش دست باز از پشت گردن
cable-wide-grip-rear-pulldown-behind-neck
لت سیم کش دست متوسط از پشت گردن
cable-rear-pulldown
لت سیم کش با طناب از جلو
cable-lateral-pulldown-with-rope-attachment
لت سیم کش با دسته V شکل از جلو
cable-seated-high-row-v-bar
لت سیم کش دست باز از جلو مچ برعکس
cable-reverse-wide-grip-pulldown
لت سیم کش تک دست
cable-one-arm-lat-pulldown
زیربغل سیم کش ضربدری
cable-cross-over-lateral-pulldown
زیربغل سیم کش ایستاده دست صاف با میله صاف
cable-straight-arm-pulldown
زیر بغل سیم کش با طناب ایستاده
cable-standing-straight-arm-pulldown-with-rope
زیر بغل سیم کش چرخشی تک دست
cable-palm-rotational-row
زیر بغل سیم کش با طناب کمر خم
cable-lat-pushdown-rope-equipment
زیربغل دست باز دستگاه سیم کش نشسته از روبرو
cable-seated-wide-grip-row
زیربغل تک دست دستگاه سیم کش نشسته از روبرو
cable-seated-one-arm-alternate-row
زیربغل دست جمع دستگاه سیم کش نشسته
cable-low-seated-row
زیربغل قایقی دستگاه نشسته کمر صاف با دستگیره دوبل
cable-straight-back-seated-row
زیربغل سیم کش نشسته مچ برعکس جفت دست از روبرو
cable-reverse-grip-front-seated-row
زیربغل قایقی دستگاه نشسته با دستگیره دوبل
cable-seated-row
زیربغل قایقی نشسته دستگیره دوبل
cable-seated-row-with-v-bar
زیربغل تک دست دستگاه سیم کش نشسته روی زمین
cable-one-arm-twisting-seated-row
زیربغل سیم کش دست باز میز بالاسینه
cable-decline-seated-wide-grip-row
زیربغل H تک دست دستگاه با صفحه وزنه
lever-alternating-seated-row-h-plate-loaded
زیربغل دستگاه T سیم کش نشسته جفت دست
lever-seated-row-t
زیربغل دستگاه H سیم کش نشسته جفت دست
lever-seated-row-h
زیربغل H دستگاه با صفحه وزنه جفت دست
lever-seated-row-h-plate-loaded
زیربغل T دستگاه از بالا جفت دست
lever-lateral-wide-pulldown-t
زیربغل T دستگاه از بالا مچ برعکس جفت دست
reverse-grip-machine-lat-pulldown-t
زیربغل T دستگاه از جلو جفت دست
lever-front-pulldown-t
زیربغل T دستگاه از بالا تک دست
lever-one-arm-lateral-wide-pulldown-t
زیربغل T دستگاه با صفحه وزنه جفت دست
lever-lateral-pulldown-plate-loaded
زیر بغل پاروئی از بالا با دستگاه T
lever-high-row-plate-loaded-t
زیر بغل پاروئی از بالا با دستگاه H
lever-high-row-plate-loaded
زیر بغل پاروئی از بالا با دستگاه T مچ برعکس
lever-reverse-grip-lateral-pulldown-plate-loaded
زیر بغل پاروئی از بالا با دستگاه H دست جمع
lever-high-row-close-grip-plate-loaded
زیربغل سیم کش دستگاه تک خم
lever-unilateral-row
زیربغل تی بار هالتر خم ایستاده
lever-t-bar-row-plate-oaded
زیربغل تی بار هالتر خم خوابیده
lever-lying-t-bar-row
زیربغل تی بار هالتر خم خوابیده مچ برعکس
lever-lying-reverse-t-bar-row
زیر بغل هالتر خم با دستگاه اسمیت مچ برعکس
smith-reverse-grip-narrow-row
زیر بغل هالتر خم با دستگاه اسمیت
smith-bent-over-row
پارویی معکوس اسمیت زانو صاف
inverted-row-smith
پارویی معکوس اسمیت زانو 90 درجه
inverted-row-bent-knees-smith
زیر بغل پاروئی با بند TRX
inverted-row-with-trx
زیربغل قایقی نشسته با کش تک دست
band-one-arm-twisting-seated-row
زیربغل قایقی نشسته با کش متصل به ستون جفت دست
band-seated-row
زیر بغل تک دست با کش از بالا
band-kneeling-one-arm-pulldown
زیربغل قایقی نشسته با کش متصل به کف پا
band-straight-back-seated-row
زیربغل خم با کش کف پا
band-bent-over-row
بارفیکس کمکی با کش
band-assisted-pull-up
زیر بغل پاروئی با بند TRX دست باز
inverted-row-with-trx-wide-grip
زیربغل خم با حوله
bent-over-row-with-towel
زیربغل قایقی نشسته با حوله
seated-row-with-towel
فیله کمر سوپرمن درازکش با حوله
superman-row-with-towel
فیله کمر خوابیده  با حوله
lying-floor-hyperextension-with-towel
بارفیکس دست جمع موازی
chin-ups-narrow-parallel-grip
بارفیکس دست متوسط
pull-up-medium-grip
بارفیکس مچ برعکس دست متوسط
reverse-grip-pull-up
بارفیکس دست جمع مچ برعکس
reverse-close-grip-chin-up
بارفیکس دست بازمچ برعکس
reverse-wide-grip-chin-up
بارفیکس کمکی با نیمکت
bench-pull-up
بارفیکس دست باز کمر صاف از جلو
pull-up-straight-back
بارفیکس از پشت دست باز
wide-grip-rear-pull-up
بارفیکس دست باز از جلو
pull-up-wide-grip
بارفیکس دست به اندازه عرض شانه
shoulder-grip-pull-up
بارفیکس دست جمع چکشی (موازی)
hammer-grip-pull-up
بارفیکس با پرش
jumping-pull-up
زیر بغل پاروئی بین دو صندلی
inverted-row-between-chairs
زیر بغل پاروئی بین دو صندلی زانو 90 درجه
inverted-row-with-bent-knee-between-chairs
زیر بغل پاروئی بین دو صندلی زانو 90 درجه دست باز
pull-up-with-bent-knee-between-chairs
شنا برعکس آرنج ها روی صنلی
elbow-lift-reverse-push-up
زیربغل خوابیده روی زمین
lying-floor-row-with-bent-knee
زیربغل زانو روی حوله سر خوردن روی زمین
sliding-floor-pulldown-on-towel