تصویر حرکت
کدحرکت
عنوان فارسی حرکت
عنوان لاتین حرکت
اسکوات جفت دمبل روی نیمکت
dumbbell-bench-squat
اسکوات تک دمبل پا باز
dumbbell-plyo-squat
گابلت اسکوات با دمبل
dumbbell-goblet-squat
اسکوات از جلو با دمبل
dumbbell-front-squat
اسکوات با دمبل
dumbbell-squat
سومو اسکوات با دمبل
dumbbell-bar-grip-sumo-squat
هل دادن سورتمه
power-sled-push
اسپلیت اسکوات بلغاری با دمبل
dumbbell-bulgarian-split-squat
سی سی اسکوات با صفجه وزنه
weighted-sissy-squat
لانج با دمبل تناوبی
alternate-dumbbell-lunge
لانج با دمبل رو به عقب
dumbbell-rear-lunge
لانج با دمبل راه رفتنی
dumbbell-walking-lunge
اسکوات اسپلیت با دمبل
dumbbell-split-squat
لانج با دمبل ثابت
dumbbell-static-lunge
لانج با صفحه وزنه
weighted-stretch-lunge
لانج با دمبل ثابت یک پا روی بلندی
dumbbell-goblet-split-squat-front-foot-elevanted
اسکوات دمبل تک پا
dumbbell-single-leg-squat
اسکوات کتلبل تک پا
kettlebell-pistol-squat
لانج دمبل از جانب
dumbbell-side-lunge
استپ آپ با دمبل
dumbbell-step-up
راه رفتن با دمبل
dumbbell-farmers-walk
اسکوات کامل با هالتر از پشت
barbell-full-back-squat
اسکوات هالتر از جلو
barbell-front-squat
اسکوات هالتر از پشت پا باز
barbell-sumo-squat
اسکوات جفرسون هالتر
barbell-jefferson-squat
اسکوات هالتر از پشت نشسته روی زانوها
barbell-squat-on-knees
اسکوات با هالتر روی نیمکت
barbell-bench-squat
ددلیفت با هالتر هکس (ترپ)
trap-bar-deadlift
لانج هالتر از پشت
barbell-lunge
لانج هالتر از جلو
barbell-front-lunge
اسکوات اسپلیت با هالتر
barbell-split-squat
لانج هالتر از جانب
barbell-lateral-lunge
اسپلیت اسکوات بلغاری با هاتر
barbell-one-leg-squat
لانج هالتر دست ها بالای سر
barbell-lunge-hands-overhead
راه رفتن با هالتر جلوی سینه
barbell-farmers-walk
جلو پا دستگاه
lever-leg-extension
اسکوات اسمیت از پشت
smith-squat
اسکوات اسمیت از جلو حالت صندلی
smith-chair-squat
پرس پا اسمیت
smith-leg-press
اسکوات بلغاری با اسمیت
smith-single-leg-split-squat
ددلیفت دستگاه (با صفحه وزنه)
lever-deadlift-plate-loaded
پرس پا نشسته افقی جفت پا
lever-seated-leg-press
پرس پا نشسته افقی تک پا
lever-seated-one-leg-press
پرس پا نشسته افقی روی پنجه
lever-seated-squat-calf-raise-on-leg-press-machine
پرس پا خوابیده جفت پا
lever-lying-leg-press
هک اسکوات قائم
vertical-hack-squat
هک اسکوات 45 درجه
45-degrees-hack-squat
هک اسکوات 45 درجه معکوس
45-degrees-reverse-hack-squat
پرس پا 45 درجه
45-degrees-leg-press
پرس پا 45 درجه پا باز
45-degrees-wide-stance-leg-press
پرس پا 45 درجه پا جمع
45-degrees-narrow-stance-leg-press
پرس پا 45 درجه تک پا
45-degrees-one-leg-press
جلو پا نشسته با کش
band-seated-leg-extension
اسکوات کامل با وزن بدن
bodyweight-full-squat
سومو اسکوات با وزن بدن
bodyweight-sumosquat
اسکوات پرشی با وزن بدن
bodyweight-jump-squat
اسکوات پا جمع با وزن بدن
bodyweight-narrow-squat
اسکوات با وزن بدن + پا جلو تناوبی
bodyweight-squat-to-front-leg
اسکوات زانو بلند
bodyweight-high-knee-squat
اسکوات پرشی زانو جمع
bodyweight-squat-tuck-jump
لانج با وزن بدن
bodyweight-lunge
لانج پرشی با وزن بدن
bodyweight-jump-lunge
حالت نشسته تکیه به دیوار
sit-wall
لانج سرعتی تناوبی
alternate-sprinter-lunge
لانج معکوس با وزن بدن
bodyweight-rear-lunge
لانج با وزن بدن به همراه بالا آوردن پا تناوبی
lunge-with-leg-lift
لانج راه رفتنی با وزن بدن
walking-lunge
لانج به طرفین با وزن بدن
bodyweight-side-lunge
اسکوات تک پا با وزن بدن
single-leg-squat
اسکوات تک پا با وزن بدن (بعلاوه یک جعبه در زیر خود…
single-leg-low-box-squat
اسکوات تک پا تکیه به توپ تمرینی
training-ball-single-leg-squat
اسکوات با وزن بدن +باز کردن پا به طرفین تناوبی
bodyweight-squat-to-side-leg
اسکوات با وزن بدن +باز کردن پا به طرفین و جلو تناو…
bodyweight-squat-to-side-to-front-leg
اسکوات اسکیت سوار تک پا
single-leg-skater-squat
اسکوات بلغاری با وزن بدن
bulgarian-split-squat
استپ آپ همراه با پرش
jump-step-up
استپ آپ روی صندلی
step-up-on-chair
بلند کردن پنجه ها تناوبی در حالت اسکوات پا باز
squat-tip-toe
بالا اوردن زانو ایستاده
hip-flexion
جلو پا نشسته با وزن بدن تناوبی
knee-extension
پرش اسکیت سوار
skater-hops
زانو بلند تک پا
bodyweight-knee-thrust
ددلیفت رومانیایی با دمبل
dumbbell-romanian-deadlift
ددلیفت پا صاف با دمبل
dumbbell-stiff-leg-deadlift
ددلیفت با دمبل
dumbbell-deadlift
ددلیفت با دمبل تک پا
dumbbell-single-leg-deadlift
پشت پا دمبل خوابیده روی نیمکت
dumbbell-lying-femoral
سومو ددلیفت با دمبل
dumbbell-sumo-pull-through
سوئینگ دمبل
dumbbell-full-swing
پشت پا دمبل خوابیده روی زمین
dumbbell-lying-hamstring-curl
ددلیفت هالتر
barbell-deadlift
ددلیفت هالتر پا صاف
barbell-stiff-legged-deadlift
ددلیفت رومانیایی با هالتر
barbell-romanian-deadlift
سومو ددلیفت با هالتر
barbell-sumo-deadlift
سلام ژاپنی با هالتر
barbell-good-morning
سلام ژاپنی نشسته با هالتر
barbell-seated-good-morning
پشت پا دستگاه خوابیده
lever-lying-leg-curl
پشت پا دستگاه ایستاده
lever-kneeling-leg-curl
پشت پا دستگاه نشسته
lever-seated-leg-curl
پشت پا دستگاه معکوس
lever-reverse-hyperextension
ددلیفت با اسمیت
smith-deadlift
پشت پا روی دستگاه لت با نیمکت
inverse-leg-curl-on-lat-machine
پشت پا روی دستگاه فیله
45-degree-twisting-hyperextension
پشت پا کمکی روی دستگاه لت
cable-assisted-inverse-leg-curl
ددلیفت سیم کش
cable-deadlift
اسکوات حالت صندلی پا جمع سیم کش
cable-narrow-chair-stand-up
ددلیفت سیم کش پا صاف
cable-stiff-leg-deadlift
پشت پا ایستاده با کش
band-standing-leg-curl
پشت پا با وزن بدن روی توپ تمرینی
leg-curl-on-training-ball
حرکت پا شناگر
swimmer-kicks
خم کردن زانو ایستاده
knee-flexion
فلاتر کیک باسن خوابیده روی میز
flutter-kicks–lying-alternate-hip-extension
سوپرمن
superman
پشت پا خوابیده با حوله یا پارچه کف پا
sliding-leg-curl-on-floor-with-towel
کشش همسترینگ خوابیده تک پا بالا
single-straight-leg-stretch
کشش چهارسر ران حالت لانج
quadriceps-stretch
کشش چهارسر ران خوابیده
quadriceps-lying-stretch
کشش پا دراز کش به طرفین
iron-cross-stretch
کشش چهارسر ران حالت چهار دست و پا
all-fours-squad-stretch
کشش پا خوابیده زانو خم
single-leg-stretch-bent-knee