عکس حرکت
کدحرکت
عنوان فارسی حرکت
عنوان لاتین حرکت
پل باسن با دمبل روی زمین

dumbbell-glute-bridge

پل باسن با دمبل تک پا روی زمین

dumbbell-single-leg-glute-bridge

پل باسن با هالتر روی میز

barbell-hip-thrust

پل باسن با هالتر روی میز تک پا

barbell-single-leg-hip-thrust

پل باسن با هالتر روی زمین

barbell-glute-bridge

پل باسن با اسمیت روی میز

smith-hip-thrust

کیک بک باسن با اسمیت

smith-kneeling-rear-kick

داخل ران دستگاه

lever-seated-hip-adduction

خارج ران دستگاه

lever-seated-hip-abduction

پل باسن با دستگاه

lever-hip-thrust

اکستنشن لگن سیم کش ایستاده

cable-standing-hip-extension

داخل ران سیم کش

cable-hip-adduction

خارج ران سیم کش

cable-hip-abduction

کیک بک ایستاده دستگاه

lever-standing-rear-kick

باسن سیم کش از میان پا

cable-pull-through

کیک بک سیم کش

cable-donkey-kickback

خارج ران کش

band-hip-abduction

داخل ران کش

band-hip-adduction

اکستنشن لگن ایستاده با کش

band-standing-hip-extension

کیک بک باسن با کش

band-kickback

باسن از میان پا با کش

band-pull-through

پل باسن با کش روی میز

band-hip-thrust

پل باسن با کش زانو روی زمین

band-hip-thrust-on-knees

پل باسن با وزن بدن روی زمین

bridge-pose

برد داگ

bird-dog

خارج ران با وزن بدن

hip-abduction

داخل ران با وزن بدن

hip-adduction

اکستنشن لگن با وزن بدن

hip-extension

چرخش خارجی لگن نشسته با وزن بدن

hip-external-rotation

چرخش داخلی لگن نشسته با وزن بدن

hip-internal-rotation

زانو بلند در حالت پل باسن روی زمین

glute-march

کیک بک پا صاف زانو روی زمین

straight-leg-kickback-kneeling

کیک بک پا خمیده روی زمین

kicks-leg-bent

کیک بک ایستاده با وزن بدن

standing-kickback

پل باسن روی توپ تمرینی

lying-hip-lift-on-stability-ball

پل باسن چرخشی با وزن بدن روی زمین

twist-hip-lift

هایپر اکستنشن معکوس روی میز

reverse-hyper-on-flat-bench

پل باسن روی نیمکت با وزن بدن

hip-thrusts-bench

خارج پا خوابیده

lying-full-leg-raise

پل باسن روی زمین حالت قورباغه

frog-hip-thrust

خارج و داخل ران ایستاده

side-to-side-leg-swings

چرخش خارجی لگن (زانو 90 درجه)

bent-leg-side-kick-kneeling

پل باسن روی زمین تک پا

single-leg-bridge

کشش دایره ای باسن

hip-circles-stretch

کشش عضلات داخل ران خوابیده

adductor-stretch

کشش همسترینگ تک پا حالت پلانک یا شنا

hip-extension-stretch

کشش باسن خوابیده زانو خم

lying-glute-stretch