عکس حرکت
کدحرکت
عنوان فارسی حرکت
عنوان لاتین حرکت
شکم دمبل وی آپ
dumbbell-v-up
کرانچ دمبل دست صاف
dumbbell-straight-arm-crunch
کرانچ دمبل
dumbbell-crunch
شکم آسانسوری با صفحه وزنه
otis-up
کرانچ دمبل دست صاف چرخشی
dumbbell-straight-arm-twisting-crunch
شکم چرخش روسی با صفحه وزنه
weighted-russian-twist
شکم چرخش روسی پا صاف با دمبل
dumbbell-straight-leg-russian-twist
شکم چرخش روسی با صفحه وزنه(پاها بالا)
weighted-russian-twist-legs-up
پهلو با دمبل ایستاده
dumbbell-side-bend
شکم چرخش روسی با مدیسن بال
russian-twist-with-medicine-ball
کرانچ روی میز شیبدار با صفحه وزنه
weighted-decline-crunch
چرخش دمبل به طرفین
spell-caster-dumbbell
چرخش به طرفین ایستاده با صفحه وزنه
weighted-standing-twist
زیر شکم پا آویزان با وزنه زانو خم
dumbbell-hanging-leg-hip-raise
زیر شکم پا آویزان با وزنه پا صاف
dumbbell-hanging-straight-leg-raise
زیر شکم خلبانی با دمبل زانو خم
dumbbell-captains-chair-leg-raise
کرانچ چرخشی با دمبل روی پا روی نیمکت
dumbbell-twisting-crunch-on-bench
دراز نشست به همراه پرتاب توپ به سمت دیوار
medicine-ball-sit-up-wall
پهلو آسیاب بادی با کتل بل
kettlebell-windmill
پرس خم با کتل بل
kettlebell-bent-press
چرخش به طرفین نشسته با هالتر
barbell-seated-twist-on-bench
چرخش به طرفین نشسته روی توپ تمرینی با هالتر
barbell-seated-twist-on-training-ball
پهلو با هالتر
barbell-side-bent
چرخش به طرفین ایستاده با هالتر
barbell-standing-twist
چرخش به طرفین خم شده به جلو با هالتر
bent-over-twist
چرخش 180 درجه ای هالتر ایستاده
landmine-180
دراز نشست پا تناوبی کنار هالتر EZ
ez-bar-legs-side-pull-in-sit-up
کرانچ روی میز شیب دار
decline-crunch
کرانچ معکوس روی میز شیب دار
decline-bent-leg-reverse-crunch
کرانچ روی میز صاف دست پشت سر
crunch-on-bench
کرانچ روی زمین حمایتی
ab-roller-crunch
زیر شکم خلبانی
captains-chair-leg-raise
زیر شکم خلبانی پا صاف چرخشی
twisted-leg-raise
پهلو با دستگاه فیله
45-degrees-side-bend
دراز نشست چرخشی میز شیب دار
incline-twisting-sit-up
کرانچ دوچرخه روی دستگاه فیله
45-degree-bycicle-twisting-crunch
شکم دستگاه نشسته
lever-seated-crunch
شکم دستگاه خوابیده
lever-lying-crunch
چرخش به طرفین نشسته با دستگاه
lever-seated-twist
چرخش به طرفین زانو روی صندلی با دستگاه
lever-kneeling-twist
زیر شکم خوابیده با اسمیت
smith-hip-raise
کرانچ سیم کش زانو روی زمین
cable-kneeling-crunch
کرانچ سیم کش با طناب ایستاده
cable-standing-crunch-with-rope-attachment
کرانچ سیم کش نشسته
cable-seated-crunch
پهلو ایستاده سیم کش از پایین
cable-standing-lift
چرخش به طرفین نشسته روی زمین سیم کش
cable-seated-twist-on-floor
خم شدن به پهلو با سیم کش
cable-side-bend
پرس پالوف سیم کش افقی
cable-horizontal-pallof-press
کرانچ معکوس سیم کش
cable-tuck-reverse-crunch
پهلو ایستاده سیم کش از بالا
cable-twist-up-down
پهلو سیم کش از بالا دو دست
cable-standing-serratus-obliques
پهلو سیم کش از بالا تک دست
cable-standing-one-arm-serratus-obliques
کرانچ TRX
suspender-supine-crunch
کرانچ میز شیب دار با کش
band-decline-sit-up
کرانچ با کش زانو روی زمین
band-kneeling-crunch
پهلو ایستاده با کش از پایین
band-twist-down-up
خم شدن ایستاده به پهلو با کش
band-side-bend
کرانچ ایستاده با کش
band-standing-crunch
چرخش به طرفین ایستاده با کش
band-twist
پهلو ایستاده با کش از بالا
band-twist-up-down
پرس پالوف با کش افقی
band-horizontal-pallof-press
کرانچ دوچرخه با کش
band-bicycle-crunch
کرانچ معکوس با کش
band-reverse-crunch
خم شدن به پهلو با کش بالای سر
band-overhead-side-bend
کرانچ خوابیده با کش
band-upper-crunch
لمس پاشنه پا تناوبی
alternate-heel-touchers
دراز نشست
sit-up
شکم پیله
cocoons
کرانچ قورباغه
frog-crunch
تو تاچ تناوبی
crab-twist-toe-touch
تو تاچ یا لمس پنجه ها
jack-split-crunche
دوچرخه زدن در هوا
air-bike
کرانچ (پاها بالا)
crunch-leg-raise
کرانچ پا روی زمین
crunch-floor
کرانچ روی زمین دست ها صاف
crunch-arms-straight
کرانچ دوچرخه
bycicle-twisting-crunch
تاک کرانچ پا جمع
tuck-crunch
کرانچ گرویین
groin-crunch
زیر شکم خوابیده روی زمین
lying-floor-leg-raise
تو تاچ تک پا
flexion-leg-sit-up-straight-arm
بلند کردن باسن با زانوهای خمیده
hip-raise
شکم کوهنوردی
mountain-climber-cross-body
زیرشکم خوابیده پا صاف
lying-hip-straight-leg-raise
شکم خوابیده (پا بالا ثابت)
crunch-straight-leg-up
کرانچ معکوس
reverse-crunch
چرخش به طرفین خوابیده (پا بالا ثابت)
sideways-lifts-vertical-turn-straight-legs
شکم وی آپ
v-up
کرانچ چرخشی خوابیده دست صاف
twisting-crunch-arms-straight
زیرشکم خوابیده پا ضربدری
criss-cross-leg-raises-hip
زیرشکم خوابیده تناوبی
alternate-leg-raise
پهلو چرخش به طرفین خوابیده زانو خمیده
bent-knee-lying-twist
زیرشکم خوابیده پا صاف
lying-leg-raise
زیرشکم خوابیده (نگه داشتن پاها بالا)
lying-leg-raise-and-hold-hips
زیرشکم قیچی
flutter-kicks
بلند کردن باسن پا صاف
leg-raise-hip-lift
دراز نشست کمکی
assisted-sit-up
کرانچ روی بوسوبال
crunch-on-bosu-ball
پهلو چرخش به طرفین خوابیده (پا صاف بالا)
wipers-straight-leg
شکم وی آپ نگه داشتن پا در بالا
v-up-hold
کرانچ استارفیش
starfish-crunch
دد باگ
dead-bug
جک نایف تناوبی روی زمین
jack-knife-floor
کرانچ نشسته لمس کردن زانو
knee-touch-crunch
شکم چرخش روسی
russian-twist
شکم غلتک (زانو روی زمین)
kneeling-wheel-rollout
شکم غلتک ایستاده
standing-wheel-rollout
دراز نشست یک چهارم خوابیده
quarter-sit-up
جمع کردن پا تو شکم و صاف کردن آن
seated-in-out-leg-raise-on-floor
بلند کردن باسن پا صاف کمکی
self-assisted-leg-raise-hip-lift
زیرشکم پا صاف تناوبی
alternate-leg-raise-with-head-up
کرانچ خوابیده دست ها بالا صاف
long-arm-crunch
دراز نشست پا صاف
straight-leg-sit-up
کرانچ نشسته چرخش دایره ای پا
seated-circle-leg-crunch
کرانچ نشسته عدد 8 انگلیسی
seated-8-leg-crunch
دراز نشست دست روی سینه
sit-up-with-arms-on-chest
شکم وی آپ + دست زدن در بالا
v-up-with-clap
کرانچ پهلو خوابیده
side-crunch
کرانچ کمر روی توپ تمرینی
crunch-on-training-ball
چرخش به طرفین زانو خمیده روی توپ تمرینی
bent-knee-lying-twist-on-training-ball
کرانچ پا روی توپ تمرینی
crunch-leg-on-training-ball
پا جمع به داخل روی توپ تمرینی
pull-in-on-training-ball
خم شدن به پهلو روی توپ تمرینی
side-bend-on-training-ball
وی آپ با توپ تمرینی
v-up-with-training-ball
چرخش به طرفین خوابیده با توپ تمرینی
lying-twist-with-training-ball
شکم غلتکی زانو روی زمین با توپ تمرینی
training-ball-rollout-on-knees
حالت پلانک دست روی توپ تمرینی
training-ball-rounded-rollout
پهلو چرخش به طرفین روی توپ تمرینی
seated-twist-on-training-ball
زیر شکم آویزان پا صاف بالا
hanging-straight-leg-raise
زیر شکم آویزان پا صاف باسن بالا
hanging-straight-leg-hip-raise
ال سیت
l-sit
زیر شکم آویزان زانو خمیده باسن بالا
hanging-leg-hip-raise-bent-knee
پهلو آویزان زانوها بالا به طرفین
hanging-oblique-knee-raise
شکم قیچی
scissors
زیرشکم خوابیده روی نیمکت
lying-leg-hip-raise-on-bench
جمع کردن زانو توو شکم در حالت خوابیده
bottoms-up
بالا کشیدن پا در حالت خوابیده و چرخش به طرفین
lying-leg-raise-to-side
زیرشکم خوابیده تک پا
lying-single-leg-raise
کرانچ پهلو خوابیده با بلند کردن پاها
oblique-crunches-with-straight-leg-lift
آوردن آرنج به سمت زانو خوابیده ضربدری
lying-elbow-to-knee
دراز نشست همراه با چرخش تنه (تنه روی زمین و پا روی…
twist-sit-up
دراز نشست پاها پشت پایه صندلی
sit-up-with-chair-assisted
زیرشکم خوابیده روی زمین
lying-leg-hip-raise-on-floor
زیرشکم خوابیده روی زمین تناوبی
lying-leg-raise-modified
جمع کردن پا تو شکم نشسته روی نیمکت
seated-leg-raise
کرانچ خوابیده (پا روی نیمکت و یک دست پشت گردن)
oblique-crunch
وی آپ + تو تاچ
v-up-double-crunch
دراز نشست تاچ کردن پاشنه زانو 90 درجه
90-degree-heel-touch
شکم پلانک از جلو
front-plank
شکم پلانک بالا بردن باسن
hip-raise-bridge
شنا حالت پلانک روی آرنج
elbow-push-up
پلانک از جلو همراه با چرخش به طرفین
front-plank-with-twist
پلانک از پهلو
side-plank
زدن آرنج به زانو در حالت پلانک از پهلو
elbow-to-knee-side-plank-crunch
بالابردن پا و دست در حالت پلانک از پهلو(ستاره)
side-bridge-hip-abduction-star
پلانک آپ دان
elbow-up-and-down-dynamic-plank
پلانک زانو روی زمین
kneeling-plank
پلانک یک پا بالا
front-plank-one-leg-rise
پلانک یک دست بالا از جلو
plank-arm-lifts
پلانک یک دست بالا از بغل
plank-lateral-raise
پلانک به همراه بلند کردن دست و پا تناوبی
front-plank-with-arm-and-leg-lift
پلانک از پهلو پا روی نیمکت
side-plank-hip-adduction
لمس کردن انگشتان پا با دست تناوبی در حالت پلانک
front-plank-to-toe-tap
باز و بسته کردن پاها در حالت پلانک
plank-jack-waist
تغییر پوزیشن از حالت پلانک به حالت سگ سرپایین
plank-to-downward-dog
دراز نشست دست به سینه و لمس زانو با آرنج
elbow-to-knee-sit-up
زیرشکم خوابیده کمر قوس داده شده
lying-straight-leg-marches
کشش حالت قایق
boat-stretch
کشش شکم نشسته روی زمین
chin-to-chest-stretch
چرخش کمر ایستاده
middle-back-stretch
چرخش روسی روی توپ تمرینی
russian-twist-on-training-ball
کشش شکم با خم شدن به عقب (زانو روی زمین)
backward-abdominal-stretch