عکس حرکت
کدحرکت
عنوان فارسی حرکت
عنوان لاتین حرکت
فلای بالاسینه دمبل روی توپ تمرینی
dumbbell-incline-fly-on-exercise-ball
فلای سینه دمبل روی توپ تمرینی
dumbbell-fly-on-exercise-ball
فلای زیر سینه دمبل روی میز
dumbbell-decline-fly
فلای سینه دمبل روی میز
dumbbell-fly
فلای بالا سینه دمبل روی میز(دمبل موازی)
dumbbell-incline-fly
فلای بالا سینه دمبل روی میز(دمبل عمودی)
dumbbell-incline-breeding
فلای زیر سینه دمبل چرخشی روی میز
dumbbell-decline-twist-fly
فلای سینه دمبل روی زمین
dumbbell-floor-fly
فلای بالا سینه دمبل روی میز(دمبل موازی)
dumbbell-incline-flyfemale
پرس سینه دمبل روی میز
dumbbell-bench-press
پرس سینه دمبل روی زمین
dumbbell-lying-on-floor-chest-press
پرس سینه دمبل چکشی روی میز
dumbbell-lying-hammer-press
پرس سینه دمبل چکشی دست جمع روی میز
dumbbell-close-lying-hammer-press
پرس سینه دمبل جفت چسبیده به هم
dumbbell-squeeze-bench-press
پول اور دمبل چرخشی
around-pullover
پرس سینه دمبل چکشی روی زمین
dumbbell-lying-on-floor-hammer-press
پرس بالا سینه دمبل روی میز
dumbbell-incline-bench-press
پرس بالا سینه دمبل چکشی روی میز
dumbbell-incline-hammer-press
پرس بالا سینه دمبل روی میز مچ برعکس
dumbbell-incline-palm-in-press
پرس زیر سینه دمبل روی میز
dumbbell-decline-bench-press
شنا روی زمین دست روی دمبل
dumbbell-deep-push-up
پول اور دمبل دست صاف
dumbbell-straight-arm-pullover
پرس تک دمبل دست جمع روی نیمکت
dumbbell-close-grip-press
پول اور دمبل
dumbbell-pullover-chest
پول اور دمبل روی توپ تمرینی
dumbbell-pullover-on-exercise-ball
شنا با وزنه
weighted-push-up
شنا + دمبل خم
push-up-row
سوئند پرس با صفحه وزنه ایستاده
weighted-svend-press
فلای سینه دمبل ایستاده
dumbbell-one-arm-low-fly-chest
پرس سینه هالتر
barbell-bench-press
پرس سینه هالتر دست جمع
barbell-close-grip-bench-chest-press
پرس سینه هالتر دست باز
barbell-wide-bench-press
پرس بالا سینه هالتر
barbell-incline-bench-press
پرس زیر سینه هالتر
barbell-decline-bench-press
پرس زیر سینه هالتر گیوتین
barbell-guillotine-bench-press-chest
پول اور هالتر روی میز زیرسینه
barbell-decline-pullover-chest
پرس سینه اسمیت
smith-bench-press-chest
پرس بالا سینه اسمیت
smith-incline-bench-press-chest
پرس زیر سینه اسمیت
smith-decline-bench-press-chest
پرس سینه دستگاه
lever-chest-press
پرس سینه دستگاه خوابیده
lever-lying-chest-press
پرس سینه سیم کش خوابیده
cable-bench-press-chest
پرس بالا سینه چکشی دستگاه
lever-incline-hammer-chest-press
پرس بالا سینه دستگاه
lever-incline-chest-press
پرس زیر سینه دستگاه
lever-decline-chest-press
فلای سینه دستگاه (آرنج 90 درجه)
lever-pec-deck-fly-chest
فلای سینه دستگاه
lever-seated-fly-chest
دیپ پارالل سینه دستگاه کمکی
assisted-chest-dip
دیپ پارالل سینه
chest-dip
کراس اور زیر سینه تک دست
cable-one-arm-lateral-bent-over
کراس اور سینه از وسط
cable-middle-fly-chest
کراس اور زیر سینه (تنه کمی خم شده)
cable-standing-fly-chest
کراس اور زیر سینه (تنه صاف)
cable-standing-up-straight-crossover
فلای سیم کش خوابیده
cable-lying-fly
فلای بالاسینه سیم کش روی توپ تمرینی
cable-incline-fly-on-training-ball
فلای زیر سینه سیم کش
cable-decline-fly
پرس سینه سیم کش ایستاده
cable-standing-chest-press
کراس اور سینه از پایین
cable-low-fly-chest
پرس HEX سینه با اسمیت
smith-hex-press-chest
کراس اور سینه دستگاه
lever-crossovers
پرس سینه ایستاده با کش
band-standing-chest-press
پرس سینه ایستاده تناوبی با کش
band-standing-alternate-chest-press
فلای سینه با کش
band-chest-fly
فلای سینه معلق TRX
suspender-fly-chest-trx
کراس اور با کش از بالا (تنه کمی خم شده)
band-high-fly
کراس اور با کش از بالا (تنه صاف)
band-low-chest-straight-fly
پرس زیر سینه باکش ایستاده
band-low-chest-press
پرس سینه تک دست ایستاده با کش
band-cross-body-one-arm-chest-press
پرس زیر سینه باکش ایستاده تناوبی
band-low-alternate-chest-press
فلای زیرسینه با کش ایستاده تناوبی
band-alternate-low-chest-fly
شنا دست روی دیوار
push-up-wall
شنا
push-up
شنا دست باز
wide-hand-push-up
شنا کبری
cobra-push-up
شنا سوپرمن
superman-push-up
شنا به همراه دست زدن
clap-push-up
شنا زانو روی زمین
kneeling-push-up
شنا پایک و کبری ترکیبی
pike-to-cobra-push-up
شنا پا خوابیده روی زمین
reverse-dip-upper-arms
شنا کبری زانو روی زمین
kneeling-cobra-push-up
شنا زانو روی زمین چرخشی
kneeling-rotational-push-up
شنا مچ برعکس
reverse-push-up
شنا آرچر
archer-push-up
شنا ساعت گرد
clock-push-up
شنا آرچر یک طرف
one-side-archer-push-up
شنا Pseudo Planche
pseudo-planche-push-up
شنا دست روی بلندی
elevanted-push-up
شنا زانو روی زمین به همراه دست خم تناوبی زیربغل
kneeling-push-up-row
شنا به همراه لمس کردن شانه ها با انگشتان دست
shoulder-tap-push-up
شنا دست روی مدیسین بال
push-up-medicine-ball-chest
شنا به همراه لمس کردن سینه با دست
chest-tap-push-up
شنا به همرا کشش در بالا
push-up-plus
حالت شنا زانو روی زمین و لمس کردن شانه ها با انگشت…
kneeling-shoulder-tap
شنا شیب مثبت
incline-push-up
شنا تک دست
single-arm-push-up
شنا شیب منفی زانو روی سکو یا میز
decline-kneeling-push-up
شنا شیب منفی
decline-push-up
شنا شیب منفی پا روی دیوار
decline-push-up-against-wall
حالت شنا شیب مثبت و لمس کردن شانه ها با انگشتان دس…
incline-shoulder-tap
شنا پایک
pike-push-up
شنا پایک (پا روی نیمکت)
pike-push-up-on-bench
دیپ پارالل سینه بین دو صندلی
dips-between-chairs
حالت شنا شیب منفی و لمس کردن شانه ها با انگشتان دس…
decline-shoulder-tap
جمع کردن شانه ها تک دست
shoulder-adduction
جمع کردن شانه ها
shoulder-transverse-adduction
خم کردن شانه ها
shoulder-transverse-flexion
کشش سینه ایستاده تک دست روی دیوار
standing-one-arm-chest-stretch
کشش سینه دست بالای سر
above-head-chest-stretch