عکس حرکت
کدحرکت
عنوان فارسی حرکت
عنوان لاتین حرکت
پرس سرشانه با دمبل جفت دست  نشسته تکیه داده
dumbbell-seated-shoulder-press
پرس سرشانه با دمبل جفت دست نشسته بدون تکیه گاه
dumbbell-bench-seated-press-shoulders
پرس سرشانه با دمبل ایستاده تناوبی
dumbbell-alternate-shoulder-press
پرس سرشانه با دمبل ایستاده جفت دست
dumbbell-standing-overhead-press-shoulder
پرس سرشانه چرخشی با دمبل جفت دست نشسته بدون تکیه گ…
dumbbell-bench-seated-press-shoulders-twisting
پرس سرشانه دمبل آرنولدی
dumbbell-arnold-press-shoulders
پروانه دمبل جفت دست ایستاده
dumbbell-standing-around-world-shoulders
پرس سرشانه کوبایی با دمبل جفت دست
dumbbell-cuban-press-shoulders
پرس سرشانه اسکات با دمبل جفت دست
dumbbell-scott-press-shoulders
سرشانه خلفی ایستاده دمبل جفت دست
dumbbell-rear-delt-raise
سرشانه نشر جلو با دمبل جفت دست ایستاده
dumbbell-standing-front-raise
سرشانه نشر جلو با دمبل ایستاده تناوبی
dumbbell-standing-alternate-raise
سرشانه نشر جلو تا بالای سر با دمبل جفت دست ایستاده
dumbbell-standing-front-raise-above-head
سرشانه نشر جلو با دمبل جفت دست نشسته
dumbbell-seated-front-raise
سرشانه نشر جلو با دمبل نشسته تناوبی
dumbbell-seated-alternate-front-raise
سرشانه نشر جلو با تک دمبل ایستاده جفت دست
dumbbell-front-raise
پرس سرشانه با هالتر EZ خلاف جاذبه
ez-barbell-anti-gravity-press
سرشانه نشر از جلو دمبل جفت روی نیمکت شیب دار
dumbbell-incline-front-raise
چرخش خارجی سرشانه ایستاده با دمبل تک دست
dumbbell-upright-shoulder-external-rotation
سرشانه نشر از جانب دمبل جفت دست ایستاده
dumbbell-standing-lateral-raise
سرشانه نشر از جانب دمبل تک دست ایستاده
dumbbell-standing-one-arm-lateral-raise
سرشانه نشر از جانب نشسته دمبل جفت دست
dumbbell-seated-lateral-raise
سرشانه نشر از جانب نشسته دمبل جفت آرنج ها خم شده
dumbbell-seated-bent-arm-lateral-raise
سرشانه پشت نشر خم نشسته با دمبل جفت دست
dumbbell-seated-bent-over-rear-delt-raise
سرشانه پشت فلای بک خوابیده دمبل تک دست
dumbbell-lying-one-arm-rear-lateral-raise
سرشانه نشر از جانب دمبل جفت دست ایستاده آرنج ها خم…
dumbbell-standing-bent-arm-lateral-raise
سرشانه  نشر از جانب با دمبل روی میز شیبدار تک دست
dumbbell-incline-one-arm-lateral-raise
سرشانه نشر خم ایستاده جفت دست با دمبل
dumbbell-standing-rear-delt-fly
پارویی با دمبل به سمت سینه برای سرشانه تک دست
dumbbell-rear-delt-row
سرشانه نشر خم دمبل جفت دست میز شیبدار
dumbbell-incline-rear-fly
سرشانه نشر خم دمبل جفت دست میز شیبدار
dumbbell-reverse-fly
سرشانه نشر جانب با دمبل خوابیده روی نیمکت
dumbbell-side-lying-one-hand-raise
سرشانه نشر از جلو با صفحه وزنه
weighted-front-raise
سرشانه نشر از جلو با صفحه وزنه چرخشی
weighted-round-arm-front-raise
پرس سرشانه نظامی با کتلبل تک دست
kettlebell-one-arm-military-press-to-the-side
پرس سرشانه آرنولدی با کتلبل تک دست
kettlebell-arnold-press
قیچی با کتلبل تک دست
kettlebell-one-arm-jerk
پرس سرشانه کتلبل به صورت کمانی متناوب
kettlebell-seesaw-press
پرس سرشانه نظامی با هالتر ایستاده بدون وزنه
barbell-standing-military-press-without-weight
پرس سرشانه نظامی با هالتر ایستاده با وزنه
barbell-standing-military-press-with-weight
پرس سرشانه نظامی با هالتر ایستاده دست جمع
barbell-standing-close-grip-military-press
پرس سرشانه نظامی با هالتر ایستاده دست باز
barbell-standing-wide-grip-military-press
پرس سرشانه نظامی با هالتر ایستاده از پشت
standing-behind-neck-press
پوش پرس سرشانه با هالتر
push-press-shoulders
پرس سرشانه نظامی با هالتر نشسته
barbell-seated-military-press
پرس سرشانه نظامی با هالتر نشسته  دست باز
barbell-seated-wide-grip-military-press
پرس سرشانه نظامی با هالتر نشسته از پشت
barbell-seated-behind-head-military-press
کول هالتر دست جمع
barbell-shoulder-grip-upright-row
پرس سرشانه با هالتر  خلاف جاذبه
barbell-anti-gravity-press
کول هالتر بدون وزنه
barbell-upright-row-without-weight
کول هالتر دست جمع با میله EZ
barbell-ez-upright-row
کول هالتر دست باز
barbell-wide-grip-upright-row
سرشانه نشر از جلو با هالتر
barbell-front-raise
شراگ هالتر از پشت
barbell-rear-delt-raise
پرس سرشانه با سیم کش ایستاده جفت دست
cable-shoulder-press
پرس سرشانه با دستگاه صفحه وزنه دست باز
lever-military-press-wide-grip-plate-loaded
پرس سرشانه از جلو با اسمیت نشسته
smith-seated-shoulder-press
پرس سرشانه از جلو با اسمیت نشسته دست باز
smith-wide-grip-seated-shoulder-press
پرس سرشانه از جلو با اسمیت ایستاده
smith-standing-shoulder-press
پرس سرشانه با دستگاه صفحه وزنه دست جمع
lever-shoulder-press-close-grip-plate-loaded
پرس سرشانه با دستگاه سیم کش دست چکشی
lever-seated-hammer-grip-shoulder-press
پرس سرشانه با سیم کش ایستاده  تک دست
cable-twisting-overhead-press-one-arm
پرس سرشانه با دستگاه سیم کش جفت دست
lever-seated-shoulder-press
پرس سرشانه با دستگاه صفحه وزنه دست جمع
lever-military-press-plate-loaded
سرشانه نشر از جانب دستگاه سیم کش زاویه آرنج 90 درج…
lever-lateral-raise
سرشانه نشر از جانب دستگاه سیم کش زاویه آرنج 135 در…
lateral-raise-machine
سرشانه نشر از جانب دستگاه با صفحه وزنه جفت دست
lever-lateral-raise-plate-loaded
سرشانه نشر از جلو سیم کش تک دست
cable-one-arm-front-raise
سرشانه نشر از جلو سیم کش دو دست با میله
cable-front-raise
سرشانه نشر جانب سیم کش تک دست
cable-one-arm-lateral-raise
سرشانه سیمکش با طناب ایستاده از روبرو جفت دست
cable-rear-delt-row-with-rope
کول با سیم کش
cable-upright-row
سرشانه نشر خم دستگاه سیم کش جفت ست
cable-cross-over-revers-fly
سرشانه نشر جانب دستگاه سیم کش جفت دست
cable-lateral-raise
سرشانه نشر خم دستگاه سیم کش نشسته جفت دست
cable-seated-rear-lateral-raise
فلای برعکس دستگاه جفت دست موازی
lever-seated-reverse-fly-parallel-grip
فلای برعکس دستگاه جفت دست
lever-seated-reverse-fly
فلای برعکس با بند TRX
suspender-reverse-fly-trx
سرشانه پشتی با کش ایستاده
band-standing-rear-delt-row
سرشانه نشر خم با کش جفت دست
band-bent-over-rear-lateral-raise
فیس پول با کش
band-face-pull
نشر جانب با کش
band-front-lateral-raise
پلانک برعکس
reverse-plank
نشر جانب بدون وزنه
shoulder-abduction-body-weight
سرشانه نشر جلو تا بالای سر ایستاده بدون وزنه
shoulder-extension-body-weight
سرشانه نشر جلو ایستاده بدون وزنه
shoulder-flexion-body-weight
چرخش جانبی سرشانه به سمت خارج
shoulder-lateral-rotation-external-rotation
چرخش میانی سرشانه به خارج و داخل
shoulder-medial-rotation-internal-rotation
فلای بک بدون وزنه
shoulder-transverse-abduction
شنا ایستاده بر روی دست ها پشت به دیوار
handstand-push-up
کشش پشت حالت خوابید صورت رو به زمین
pulse-row
چرخش افقی دست ها در حالت خوابیده صورت رو به زمین
lying-around-the-world
کشش ستون فقرات (پشت) حالت خوابیده صورت رو به زمین …
lying-floor-hyperextension
کشش سرشانه
rear-deltoid-stretch
کشش سرشانه با بالا بردن دست ها از جانب
mid-air-lateral-raises-with-switching-palms
کشش سرشانه با چرخش دایره ای دست ها
arm-circles
کشش سرشانه با چرخش دایره ای آرنج ها (انگشت ها روی …
circles-elbow-arm
کشش سرشانه با بالا بردن آرنج ها از جانب (انگشت ها …
standing-arms-flinging