عکس حرکت
کدحرکت
عنوان فارسی حرکت
عنوان لاتین حرکت
ساق پا ایستاده با دمبل
dumbbell-standing-calf-raise
ساق پا ایستاده با دمبل تک پا
dumbbell-single-leg-calf-raise
ساق پا نشسته با دمبل
dumbbell-seated-calf-raise
ساق پا ایستاده با هالتر
barbel-standing-calf-raise
ساق پا نشسته با هالتر
barbell-seated-calf-raise
ساق پا نشسته با دستگاه
lever-seated-calf-raise
ساق پا ایستاده اسمیت هالتر پشت سر
smith-standing-calf-raise
ساق پا ایستاده اسمیت هالتر جلوی ران
smith-standing-calf-raise2
ساق پا ایستاده اسمیت هالتر پشت سر تک پا
smith-one-leg-floor-calf-raise
ساق پا ایستاده اسمیت هالتر پشت باسن
smith-reverse-calf-raise
ساق پا پرسی روی دستگاه پرس پا (زاویه 45 درجه)
sled-45-calf-press
ساق پا پرسی روی دستگاه پرس پا افقی
lever-seated-calf-press
ساق پا ایستاده با کش
band-standing-two-legs-calf-raise
ساق پا خوابیده با کش تک پا
lying-band-one-legs-calf-raise
ساق پا ایستاده با وزن بدن تک پا
one-leg-floor-calf-raise
ساق پا ایستاده با وزن بدن جفت پا
bodyweight-standing-calf-raise
ساق پا ایستاده با وزن بدن روی پاشنه
ankle-dorsal-flexion
ساق پا ایستاده با وزن بدن دست روی میز یا صندلی
calf-raise-with-chair-supported
چرخش دایره ای زانوها
circles-knee-stretch
کشش ساق پا نشسته
seated-calf-stretch
کشش ساق پا (یک پا روی نیمکت)
standing-gastrocnemius-calf-stretch
چرخش مچ پا نشسته روی زمین
feet-and-ankles-rotation-stretch
کشش مچ پا نشسته روی زمین
feet-and-ankles-stretch
کشش ساق پا ایستاده
feet-and-ankles-side-to-side-stretch