عکس حرکت
کدحرکت
عنوان فارسی حرکت
عنوان لاتین حرکت
ساعد دمبل جفت دست روی نیمکت مچ برعکس
dumbbell-over-bench-revers-wrist-curl
ساعد دمبل موازی جفت نشسته دست روی پا
dumbbell-seated-neutral-wrist-curl
ساعد دمبل تک نشسته مچ برعکس
dumbbell-seated-one-arm-revers-wrist-curl
ساعد دمبل تک نشسته
dumbbell-seated-one-arm-wrist-curl
ساعد دمبل ایستاده از پشت
dumbbell-behind-back-finger-curl
چرخش ساعد به سمت داخل
forearm-pronation
چرخش ساعد به سمت خارج
forearm-supination
خم کردن مچ دست(کف دست رو به داخل)
wrist-adduction
خم کردن مچ دست(کف دست رو به پایین)
wrist-extension
خم کردن مچ دست(کف دست رو به بالا)
wrist-flexion
کشش ساعد
side-wrist-pull-stretch
چرخش دایره ای مچ دست
wrist-circle