عکس حرکت
کدحرکت
عنوان فارسی حرکت
عنوان لاتین حرکت
شراگ دمبل ایستاده از بغل
dumbbell-shrug
شراگ دمبل میز شیب دار(کمر روی میز)
dumbbell-incline-shrug
شراگ دمبل میز شیب دار(سینه روی میز)
dumbbell-decline-shrug
شراگ هالتر از جلو ایستاده
barbell-front-shrug
شراگ دستگاه ایستاده (وزنه ازاد)
lever-shrug-plate-loaded
شراگ اسمیت از پشت
smith-back-shrug
شراگ اسمیت از جلو
smith-machine-shrug
شراگ سیم کش از جلو
cable-shrug-back
شراگ ایستاده با دستگاه ساق پا
lever-gripless-shrug
شراگ دیپ
shrug-dips
شراگ با دمبل ایستاده از جلو
dumbbell-upright-row