عکس حرکت
کدحرکت
عنوان فارسی حرکت
عنوان لاتین حرکت
جلو بازو دمبل جفت ایستاده
dumbbell-standing-biceps-curl
جلو بازو دمبل ایستاده تناوبی
dumbbell-standing-alternate-biceps-curl
جلو بازو دمبل جفت ایستاده مچ برعکس
dumbbell-standing-revers-grip-biceps-curl
جلو بازو زوتمن با دمبل
dumbbell-zottman-curl
جلو بازو دمبل جفت ایستاده دست جمع
dumbbell-standing-close-grip-curl
جلو بازو دمبل جفت ایستاده چرخشی
dumbbell-standing-round-arm-biceps-curl
جلو بازو چکشی دمبل جفت ایستاده
dumbbell-hammer-curl
جلو بازو دست باز ایستاده دمبل
dumbbell-standing-inner-biceps-curl
جلو بازو چکشی دمبل ایستاده تناوبی به سمت سینه
dumbbell-alternate-cross-body-hammer-curl
جلو بازو چکشی دمبل ایستاده تناوبی
dumbbell-alternate-hammer-curl
جلو بازو درگ دمبل
dumbbell-drag-bicep-curl
جلو بازو دمبل تمرکزی نشسته
dumbbell-seated-concentration-curl
جلو بازو دمبل جفت نشسته چرخشی
dumbbell-seated-curl
جلو بازو دمبل نشسته چرخشی تناوبی
dumbbell-alternate-seated-curl
  جلو بازو دمبل جفت روی میز شیبدار (کمر روی میز)
dumbbell-incline-biceps-curl
جلو بازو دمبل تمرکزی ایستاده
dumbbell-standing-concentration-curl
جلو بازو دمبل چکشی روی میز شیبدار(سینه روی میز)
dumbbell-prone-incline-hammer-curl
  جلو بازو دمبل تک دست ایستاده (دست روی میز شیبدا…
dumbbell-standing-one-arm-curl-over-incline-bench
جلو بازو دمبل چرخشی خوابیده
dumbbell-lying-supine-curl
جلو بازو دست باز روی میز شیب دار دمبل
dumbbell-incline-inner-biceps-curl
جلو بازو دمبل تک روی میز لاری نشسته
dumbbell-seated-single-arm-preacher-curl
جلو بازو زوتمن روی میز لاری
dumbbell-zottman-preacher-curl
  جلو بازو دمبل جفت روی میز شیبدار چرخشی(کمر روی …
dumbbell-incline-round-arm-biceps-curl
جلو بازو دمبل چکشی  روی میز شیب دار(کمر روی میز)
dumbbell-incline-hammer-curl
جلو بازو دمبل چکشی روی میز لاری
dumbbell-peacher-hammer-curl
جلو بازو زوتمن تک دست (دست روی میز شیبدار)
dumbbell-one-arm-zottman-preacher-curl
جلو بازو دمبل جفت روی میز لاری
dumbbell-seated-preacher-curl
جلو بازو دمبل تک روی میز لاری ایستاده
dumbbell-standing-single-arm-preacher-curl
جلو بازو دمبل جفت  (دست روی توپ تمرینی)
dumbbell-preacher-curl-over-exercise-ball
  جلو بازو دمبل جفت روی میز شیبدار (سینه روی میز)
dumbbell-prone-incline-curl
جلو بازو ایستاده با صفحه وزنه (کف دست ها به سمت پا…
weighted-standing-curl
جلو بازو ایستاده هالتر بدون وزنه
barbell-standing-curl-without-weight
جلو بازو ایستاده هالتر بدون وزنه تک دست
barbell-standing-single-arm-curl-without-weight
جلو بازو ایستاده هالتر با وزنه
barbell-standing-curl
جلو بازو ایستاده هالتردست باز
barbell-standing-wide-grip-biceps-curl
جلو بازو درگ هالتر
barbell-drag-curl
جلو بازو ایستاده هالتردست جمع
barbell-standing-close-grip-curl
جلو بازو ایستاده هالتر مچ برعکس
barbell-standing-reverse-curl
جلو بازو ایستاده هالتر EZ
ez-barbell-standing-curl
جلو بازو ایستاده هالتر EZ دست جمع
ez-barbell-standing-close-grip-curl
جلو بازو ایستاده هالتر نردبانی (چکشی)
olympic-barbell-standing-hammer-curl
جلو بازو ایستاده هالتر EZ مچ برعکس
ez-barbell-standing-reverse-grip-curl
جلو بازو ایستاده هالتر EZ دست باز
ez-barbell-standing-wide-grip-curl
جلو بازو نشسته هالتر EZ
ez-barbell-standing-seated-curls
جلو بازو نشسته هالتر EZ دست جمع میز لاری
ez-barbell-seated-close-grip-curl
جلو بازو هالتر روی میز شیب دار (سینه روی میز)
barbell-prone-incline-curl
جلو بازو نشسته هالتر میز لاری
barbell-preacher-curl
جلو بازو نشسته هالتر دست جمع تمرکزی
barbell-seated-close-grip-concentration-curl
جلو بازو نشسته هالتر EZ دست جمع تمرکزی
ez-bar-seated-close-grip-concentration-curl
جلو بازو ایستاده هالتر دست جمع تمرکزی
barbell-standing-concentration-curl
جلو بازو هالتر EZ روی میز شیب دار (سینه روی میز)
ez-barbell-spider-curl
جلو بازو ایستاده هالتر EZ میز لاری
ez-barbell-standing-preacher-curl
جلو بازو سیم کش ایستاده میله صاف
standing-biceps-cable-curl
جلو بازو سیم کش ایستاده (میله EZ)
cable-biceps-curl-sz-bar
جلو بازو سیم‌کش ایستاده تک دست
cable-one-arm-curl
جلو بازو سیم‌کش ایستاده چکشی با طناب
cable-hammer-curl-with-rope
جلو بازو سیم کش ایستاده مچ برعکس میله صاف
standing-biceps-reverse-grip-cable-curl
جلو بازو سیم کش ایستاده مچ برعکس میله صاف دست باز
standing-biceps-reverse-wide-grip-cable-curl
جلو بازو سیم کش ایستاده از طرفین
cable-standing-inner-curl
جلو بازو سیم کش بالای سر
overhead-cable-curl
جلو بازو سیم کش نشسته
seated-biceps-cable-curl
جلو بازو لاری دستگاه نشسته
lever-preacher-curl
جلو بازو لاری دستگاه نشسته(با صفحه وزنه)
lever-preacher-curl-plate-loaded
جلو بازو سیم کش در حالت اسکوات
cable-squatting-curl
جلو بازو لاری دستگاه نشسته تناوبی(با صفحه وزنه)
lever-preacher-alternate-curl-plate-loaded
جلو بازو اسمیت ایستاده
smith-machine-bicep-curl
جلو بازو TRX ایستاده
trx-standing-biceps-curl
جلو بازو ایستاده با کش افقی از روبرو
band-horizontal-biceps-curl
جلو بازو ایستاده با کش ضربدری
band-cross-chest-biceps-curl
جلو بازو ایستاده با کش از پایین پشت به تکیه گاه
band-45-degrees-biceps-curl
جلو بازو ایستاده با کش تناوبی از پایین
band-alternating-biceps-curl
جلو بازو کش در حالت اسکوات
band-squatting-curl
جلو بازو ایستاده با کش از پایین جلوی تکیه گاه
band-standard-biceps-curl
جلو بازو خوابیده با حوله یا پارچه تک پا
lying-biceps-curl-with-towel
جلو بازو خوابیده چکشی با حوله
lying-double-legs-hammer-curl-with-towel
جلو بازو خوابیده چکشی با حوله
lying-double-legs-hammer-curl-with-towel-2
جلو بازو خوابیده با حوله جفت پا
lying-double-legs-biceps-curl-with-towel
جلو بازو خوابیده با حوله تک پا مچ برعکس
lying-single-leg-reverse-biceps-curl-with-towel
جلو بازو خوابیده با حوله جفت پا مچ برعکس
two-legs-reverse-biceps-curl-with-towel
جلو بازو نشسته تمرکزی با وزن بدن
biceps-leg-concentration-curl
خم کردن آرنج ها
elbow-flexion
جلو بازو زانو 90 درجه بین دو تکیه گاه (صندلی)
inverted-chin-curl-between-chairs
پشت بازو تک دمبل جفت دست ایستاده پشت سر
dumbbell-standing-triceps-extension
پشت بازو تک دمبل جفت دست نشسته پشت سر
dumbbell-seated-triceps-extension
پشت بازو دمبل نشسته تک دست پشت سر
dumbbell-one-arm-seated-triceps-extension
پشت بازو دمبل جفت کیک بک ایستاده
dumbbell-standing-kickback
پشت بازو دمبل جفت کیک بک نشسته
dumbbell-seated-kickback
پشت بازو دمبل کیک بک تک دست
dumbbell-one-arm-kickback
پشت بازو دمبل خوابیده تک دست کنار گوش
dumbbell-lying-one-arm-pronated-triceps-extension
پشت بازو دمبل خوابیده تناوبی کنار گوش
dumbbell-lying-alternating-pronated-triceps-extens…
پشت بازو خوابیده دمبل tate
dumbbell-tate-press-triceps
پشت بازو دمبل موازی خوابیده جفت به عقب
dumbbell-lying-parallel-grip-triceps-extension
پشت بازو دمبل خوابیده تک دست به عقب
dumbbell-lying-one-arm-supinated-triceps-extension
پشت بازو پرسی دمبل خوابیده دست جمع
dumbbell-close-grip-press-triceps
پشت بازو روی میز زیرسینه
dumbbell-decline-triceps-extension
پشت بازو دمبل خوابیده جفت به عقب
dumbbell-pronate-grip-triceps-extension
پشت بازو دمبل خوابیده تناوبی به عقب
dumbbell-lying-parallel-grip-alternate-extension
پشت بازو دمبل جفت موازی به عقب روی میز شیب دار
dumbbell-incline-triceps-extension
پشت بازو تک دمبل خوابیده دو دستی
dumbbell-lying-single-triceps-extension
پشت بازو تک دمبل میز شیب دار دو دستی
dumbbell-incline-single-triceps-extension
پشت بازو دمبل موازی خوابیده روی زمین جفت به عقب
dumbbell-lying-floor-skullcrusher
پشت بازو پرس هالتر خوابیده
barbell-close-grip-bench-press
پشت بازو پرس هالتر خوابیده(خم کردن آرنج به طرفین)
barbell-lying-close-grip-press
پشت بازو هالتر خوابیده
barbell-lying-triceps-extension
پشت بازو هالتر خوابیده دست جمع
barbell-close-grip-lying-triceps-extension
پشت بازو پرس هالتر EZ دست جمع
ez-bar-close-grip-bench-press
پشت بازو هالتر EZ خوابیده پشت سر
ez-barbell-lying-triceps-extension
پشت بازو هالتر EZ روی میز زیرسینه
ez-barbell-decline-triceps-extension
پشت بازو هالتر EZ روی میز بالاسینه
ez-barbell-incline-triceps-extension
پشت بازو هالتر نشسته پشت سر
barbell-seated-overhead-triceps-extension
پشت بازو هالتر نردبانی(چکشی) نشسته پشت سر
olympic-barbell-seated-overhead-triceps-extension
پشت بازو هالتر EZ ایستاده پشت سر
ez-barbell-standing-overhead-triceps-extension
پشت بازو پرس هالتر خوابیده مچ برعکس دست جمع
barbell-reverse-close-grip-bench-press
پشت بازو دیپ کمکی پارالل
assisted-triceps-dip
پشت بازو سیم کش( زانو روی زمین و آرنج روی میز)
cable-kneeling-triceps-extensionelbows-on-bench
پشت بازو سیم کش ایستاده با طناب بالای سر از پشت
cable-overhead-triceps-extension-rope-attachment
پشت بازو سیم کش ایستاده تک دست مچ برعکس از جلو
cable-standing-one-arm-triceps-extension
پشت بازو سیم کش ایستاده میله V
cable-triceps-pushdown-v-bar
پشت بازو سیم کش با طناب از بالای سر (خم شده)
cable-high-pulley-overhead-tricep-extension-rope-a…
پشت بازو سیم کش ایستاده با طناب
cable-pushdown-rope-attachment
پشت بازو سیم کش ایستاده با میله EZ
cable-triceps-pushdown-sz-bar
پشت بازو سیم کش با طناب ایستاده از پشت
cable-overhead-triceps-extension-rope-attachment-f…
پشت بازو سیم کش ایستاده تک دست مچ برعکس از بغل
cable-one-arm-side-triceps-pushdown
پشت بازو سیم کش ایستاده با میله صاف
cable-pushdown
پشت بازو دستگاه نشسته کف دست رو به پایین
lever-triceps-extension
پشت بازو دستگاه نشسته دست موازی1
lever-triceps-extension-parallel-grip1
پشت بازو سیم کش ایستاده با میله EZ مچ برعکس
cable-reverse-grip-triceps-pushdown
پشت بازو کیک بک سیم کش تک دست
cable-one-arm-kickback-triceps
پشت بازو سیم کش (زانو زده روی زمین) از پشت سر
cable-kneeling-triceps-extension
پشت بازو دیپ دستگاه
lever-seated-dip
پشت بازو دیپ دستگاه (صفحه وزنه)
lever-triceps-dip-plate-loaded
پشت بازو دستگاه نشسته دست موازی2
lever-triceps-extension-parallel-grip2
پشت بازو از پشت ایستاده با کش
band-overhead-triceps-extension
پشت بازو از جلو ایستاده با کش
band-pushdown-triceps
شنا الماسی
diamond-push-up
شنا الماسی (زانو روی زمین)
diamond-push-up-on-knees
پشت بازو دیپ نیمکت پا روی زمین
bench-dip-on-floor
شنا دست جمع زانو روی زمین
push-up-kneeling-triceps-extension
پشت بازو پرسی با وزن بدن دست روی نیمکت
bodyweight-triceps-press–bench
پشت بازو دیپ نیمکت پا روی زمین(زانو 90 درجه)
bench-dip-knees-bent
پشت بازو دیپ دو پا روی زمین
triceps-dips-floor
پشت بازو دیپ پارالل
triceps-dip
شنا دست جمع
close-grip-push-up
باز و بسته کردن آرنج
elbow-extension
پشت بازو دیپ یک پا روی زمین
single-leg-triceps-dip-on-floor
شنا دست جمع روی ساعد
push-up-on-forearms
کشش پشت بازو دست پشت سر
overhead-triceps-stretch