عکس حرکت
کدحرکت
عنوان فارسی حرکت
عنوان لاتین حرکت
بتل رپ
battling-ropes
کلین و پرس با هالتر
barbell-clean-and-press
کلین و پرس با دمبل
dumbbell-clean-and-press
تراستر دمبل
dumbbell-thruster
برپی
burpee
برپی +  جمع کردن زانو به طرفین در حالت شنا
side-kick-burpee
برپی با دمبل
dumbbell-burpee
قورباغه
frogger
یک پا جلو و یک دست بالا چرخشی در حالت شنا
low-lunge-twist
ایستاده مشت زدن بهمراه بالا آوردن زانو
side-punch-with-opposite-leg-lift
دمبل آیرون کراس
dumbbell-iron-cross
خزیدن حلزونی
inchworm
چرخش کنل بل دور سر
kettlebell-around-head-rotation
اسکوات دمبل + پرس سینه
dumbbell-press-squat
سومو ددلیفت با هالتر + کول هالتر
sumo-deadlift-high-pull
بلند شدن ترکی با کتل بل
kettlebell-turkish-get-up
سوئینگ کتل بل بالای سر
kettlebell-overhand-grip-swing
بلند کردن کتل بل معلق تک دست
kettlebell-hang-clean
شنا ایستاده بر روی دست ها پشت به دیوار
handstand-push-up
پرش روی پله
stair-jump
چرخش دایره ای پا خوابیده به پهلو
side-lying-leg-circle