Elliptical Machine

عضله اصلی حرکت:

*

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

909

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.قوز نکنید و سر و سینه را بالا نگه دارید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی دستگاه الپتیکال ایستاده و سختی دستگاه را تعیین کنید و دستگیره ها را گرفته و دست و پای خود را به صورت دایره ای بچرخانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید