آموزش حرکات

دراز نشست با آرنج

Elbow to Knee Sit up

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

637

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

طاق باز دراز بکشید در حالیکه زانو ها خم و پاشنه ها در نزدیک ترین حالت به سرینی قرار دارد. پاها به عرض لگن باز و دست ها روی سینه است.
شانه ها را از زمین بلند کنید و به صورت ضربدری با آرنج دست خود زانوی پای مخالف را لمس کنید کمی مکث کرده و به وضعیت شروع برگردید و با دست دیگر تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)