Elbow to Knee Side Plank Crunch

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی – سه سر بازویی(پشت بازو) – دلتوئید

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

625

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بدنتان را روی پهلوی چپ یا راست قرار داده به طوری که وزن بدن روی ساعد دست چپ و پای راست و یا برعکس قرار گیرد به گونه‌ای که نیم‌تنه شما یک خط مستقیم را تشکیل بدهد
و اجازه ندهید مرکز ثقل بهم بخورد (باسن شما خمیده شود). در همین حالت پای بالایی و آرنج دست بالایی را به هم نزدیک کنید و آهسته به وضعیت شروع برگردید.
بعد از اتمام تکرارها با دست دیگر اجرا کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاها و دست ها را به هم نزدیک میکنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)