Elbow Lift Reverse Push Up

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

117

نام دیگر حرکت:

شنا برعکس

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد. زانوها و کمر صاف.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بین دو صنلی قرار بگیرید و آرنج های خودتون رو روی صندلی ها قرار بدین،با فشار دادن آرنج ها به صندلی خودتون رو به بالا بکشید کمی مکث کرده به به وضعیت شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی خود را به سمت بالا میکشید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.