آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

باز و بسته کردن آرنج

Elbow Extension

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

354

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

کاملا صاف بایستید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید . دست های خود را کنار بدنتان قرار دهید .بازوها ثابت ماننده و دست ها از آرنج باز و بسته می شوند.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دست خود را صاف می کنید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دست را جمع می کنید نفس بکشید(دم)