Dumbbell V up

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

473

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

طاق باز روی زمین دراز بکشید و یک دمبل را با دو دست خود بگیرید و دست ها را پشت گردن در راستای بدنتون کاملا کشیده قرار دهید و پاها را نیز کاملا صاف و کشیده به جلو دراز کنید.
به صورتی که لگن را لولا قرار دهید پا و دست خور را به شکل وی بالا بیاورید و آهسته به حالت شروع حرکت برگردید..

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)