Dumbbell Upright Shoulder External Rotation

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

140

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

از دمبل خیلی سبک استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ایستاده و با یک دست یک دمبل را در دست بگیرید.دست را بالا بیاورید به گونه ای که بازو و سرشانه در یک راستا قرار بگیرند و ساعد و بازو باهم زاویه 90 درجه داشته باشند.حالا با چرخش نیم دایره ای دست خود را بالا بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)