آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

لگ تاک چرخشی با دمبل روی نیمکت

Dumbbell Twisting Crunch (on bench)

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

489

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی یک نیمکت بشینید و باسن و دست خود را روی آن قرار بدین.یک دمبل را بین پاهای خودتون بگذارید و نگه دارید .به سمت عقب رفته و پاها و بالا تنه خود را صاف کنید.
همزمان با بالا آمدن پاهای خودتون رو به صورت تناوبی به پهلوها جمع کنید

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)