آموزش حرکات, آموزش حرکات ترکیبی

تراستر دمبل

Dumbbell Thruster

عضله اصلی حرکت:

دلتوئید(سرشانه) – چهار سر ران – سه سر بازوئی(پشت بازو) – دوسر بازوئی(جلوبازو) – سرینی

عضلات کمکی:

ساق – پشت

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

817

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک جفت دمبل با دستان خود بگیرید و پاها را اندازه عرض شانه ها باز کنید.
دمبل ها را روی شانه ها گذاشته به طوری که آرنج ها روبروی صورت قرار بگیرد.در همین حالت به صورت اسکوات پایین رفته مکث کنید و بالا ببایید.
وقتی بالا آمدید حرکت پرس دمبل سرشانه ایستاده را انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع برمیگردید نفس بکشید(دم)