Dumbbell Straight Leg Russian Twist

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

479

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین دراز کشیده و پاهای خود را به جلو کشیده و صاف نگه دارید..
بالاتنه و پاهای خود را به‌گونه‌ای بلند کنید که باهم شکل V بسازند.با دست های خود یک دمبل را بلند کنید. دست‌ها باید در مقابل شما کاملاً کشیده شده و عمود بر بدن قرار گیرند. این وضعیت شروع حرکت است.
بالاتنه خود را به سمت راست بچرخانید تا دست‌ها با زمین موازی شوند.
لحظه‌ای انقباض عضله را حفظ کرده، به وضعیت شروع بازگردید. حالا همین حرکات را برای سمت مخالف بدن نیز تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به طرفین می چرخید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)