Dumbbell Straight Arm Twisting Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

477

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

طاق باز روی زمین دراز بکشید و زانوهایتان را خم کنید، دمبل را بگیرید، دست هایتان را به سمت بالا و مقابل صورت تان بکشید.
دمبل را به سمت بالا برده و بالاتنه را تا حد رسیدن به ران ها بلند کنید، حین بالا امدن به صورت تناوبی بالا تنه را به سمت جانب بچرخانید و دست ها بدون حرکت باشند.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)