آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

کرانچ دمبل دست صاف

Dumbbell Straight Arm Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

474

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

طاق باز روی زمین دراز بکشید و زانوهایتان را خم کنید، دمبل را بگیرید، دست هایتان را به سمت بالا و مقابل صورت تان بکشید.
دمبل را به سمت بالا برده و بالاتنه را تا حد رسیدن به ران ها بلند کنید، دست ها بدون حرکت باشند، انتهای اجرای حرکت دمبل باید بالای سر باشد.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)