Dumbbell Standing Triceps Extension

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

293

نام دیگر حرکت:

پشت بازو دمبل ایستاده

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند. از کمر کمک نگیرید و حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

.برای شروع، در حالت ایستاده قرارگرفته و یک دمبل را با هر دودست بگیرید. پاهای شما باید به عرض شانه از هم فاصله داشته باشند. به‌آرامی از هر دودست استفاده کرده و دمبل را به بالای سر برده و دست‌‌هایتان را کاملاً بکشید.
.میله دمبل باید به کف دست شما فشار آورده و انگشت شست نیز میله را نگه‌داشته باشد. کف دست‌‌ها باید به سمت بالا باشند. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
. قسمت فوقانی بازوها را در نزدیکی سر نگه‌داشته و آرنج‌‌ها باید نسبت به سطح زمین عمود باشند. دمبل را به‌صورت نیم‌‌دایره به پشت سر ببرید تا ساعدتان با عضلات دوسر برخورد کند.
.با استفاده از عضلات سه سر برای بلند کردن دمبل، به حالت آغازین بازگردید

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل را پایین می آورید نفس بکشید(دم)