Dumbbell Standing Single Arm Preacher Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

238

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک دمبل را با دست راست گرفته و مقابل میز لاری بایستید و بازوی خود را روی میز لاری یا یک میز شیب‌دار قرار دهید. این وضعیت شروع حرکت است.
به‌آرامی دمبل را پایین بیاورید تا عضله دو سر بازو کاملاً کشیده شود.
با انقباض عضله دوسر بازو دمبل را تا جایی که هم‌سطح شانه شود بالا بیاورید. برای اطمینان از انقباض کامل عضله، انگشت کوچک را کمی بالاتر از انگشت شست قرار دهید.
لحظه‌ای انقباض عضله را حفظ کرده و آن را تحت‌فشار قرار دهید. حرکت را به تعداد توصیه‌شده تکرار کنید.
دست‌ها را تغییر داده و حرکت را تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل را پایین می آورید نفس بکشید(دم)