Dumbbell Standing Overhead Press shoulder

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

123

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

از پا و کمر کمک نگیرید.گردن در راستای ستون فقرات باشد..اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در حالی که فاصله پاها به اندازه عرض شانه است در هر دست خود یک دمبل گرفته و صاف بایستید. دمبل را تا نزدیک سر بالا ببرید ، آرنج ها باز و زاویه حدود 90 درجه داشته باشند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
حال بدون آنکه به سمت عقب متمایل شوید و یا از پاها کمک بگیرید ، آرنج ها را صاف کرده تا دمبل ها را بالای سر ببرید. لحظه ای مکث کرده سپس به آرامی به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)