Dumbbell Standing One Arm Lateral Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

142

نام دیگر حرکت:

نشر از جانب دمبل تک ایستاده

caution

نکات و خطا ها

از پا و کمر کمک نگیرید.گردن در راستای ستون فقرات باشد..اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در حالی که عمودی ایستاده‌اید و یک میله یا تکیه گاه را با دست مخالف گرفته اید با دست دیگر یک دمبل‌ را در راستای ران تان نگه دارید.آرنج ها را کمی خم کنید.
بازویتان را در کنارتان به صورت کمانی بلند کنید تا دمبل‌ به سطح شانه برسد.
به آرامی دمبل‌ را تا مفصل ران پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل را پایین می آورید نفس بکشید(دم)