Dumbbell Standing One Arm Curl(over incline bench)

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

228

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

پشت میز شیبدار بایستید . یک دمبل بردارید. بازوی خود را روی سطح میز شیبدار قرار داده و دمبل را با منقبض کردن عضلات دوسر بازویی بالا بیاورید کمی مکث کرده و کنترل شده و آهسته به حالت شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل را پایین می آورید نفس بکشید(دم)