Dumbbell Standing Inner Biceps Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

218

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج به سمت خارج خم می شوند. از کمر کمک نگیرید و حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در هر یک از دستان خود یک دمبل گرفته و بایستید.
دمبل‌‌ها باید در ارتفاع بازو نگه‌داشته شده و کف‌‌ دست‌‌ها به سمت بیرون باشند. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
وزنه‌‌ها را به سمت بیرون و بالا حرکت داده و ساعدها با عضلات دلتوئید در یک راستا باشند. حرکت را تا زمانی که دمبل‌‌ها در ارتفاع سرشانه قرارگرفته و در طرفین دلتوئید هستند، ادامه دهید.
بعد از یک ثانیه انقباض در بالاترین نقطه حرکت، به‌آرامی وزنه را به حالت آغازین بازگردانید. وزنه باید همان مسیری را طی کند که در طی انجام حرکت طی شده است.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)