Dumbbell Standing Bent Arm Lateral raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

147

نام دیگر حرکت:

نشر از جانب دمبل جفت ایستاده آرنج ها خم شده

caution

نکات و خطا ها

از پا و کمر کمک نگیرید.گردن در راستای ستون فقرات باشد..اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در حالی که عمودی ایستاده‌اید دمبل‌ها را در راستای ران تان نگه دارید.آرنج ها را خم کنید.
بازوهایتان را در کنارتان به صورت کمانی بلند کنید تا دمبل‌ها به سطح شانه برسد.
به آرامی دمبل‌ها را تا مفصل ران پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)