Dumbbell Standing Around World Shoulders

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – سه سر بازویی(پشت بازو) – دوسر بازویی(جلو بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

126

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

از پا و کمر کمک نگیرید.گردن در راستای ستون فقرات باشد..اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ایستاده و یک جفت دمبل را در دستان خود به طوری که کف دستانتان رو به جلو باشد بگیرید .درحالی که ساعد و آرنجتان صاف هستند به صورت پروانه ای دستان خود را بالای سرخود ببرید و به آرامی پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)