آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سینه

پرس سینه دمبل جفت چسبیده به هم

Dumbbell Squeeze Bench Press

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

380

نام دیگر حرکت:

پرس سینه دمبل موازی خوابیده روی میز

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

وزنه‌ای متناسب با قدرت خود انتخاب کنید.
دمبل ها را بردارید و با احتیاط روی میز بالاسینه دراز بکشید و دمبل ها را روی سینه خود (مطابق تصویر) نگه دارید.
آرنج ها را کمی از هم باز کنید (هرچه بیشتر به سمت بیرون باشند، فشار بیشتری به سینه وارد می شود).
سعی کنید دمبل ها را تا نزدیکی سینه خود پایین و سپس بالا ببرید.
در کل حرکت، انقباض را حفظ کنید و دمبل ها را به هم فشار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می برید نفس بکشید(دم)