Dumbbell Split Squat

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

651

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دمبل ها را در دست ها گرفته و حرکت را در حالت ایستاده شروع کنید. در حالت اسکوات قرارگرفته و یکی از پاهایتان را جلوتر گذاشته و پای دیگر را عقب نگه‌دارید. زانوی خود را خم کرده و باسن خود را به‌تدریج به زمین نزدیک کنید.
هم‌زمان با حرکت به سمت پایین، بلافاصله جهت را تعویض کرده و حرکت را با پای دیگر انجام دهید. این حرکت را با 5-10 تکرار برای هر یک از پاهایتان انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)