Dumbbell Shrug

عضله اصلی حرکت:

ذوزنقه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) خلفی

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

6

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت کمرتان را تاب ندهید.
برای جلوگیری از فشارهای وارده به ناحیه ی کمری، زانوهایتان را کمی خم نگه دارید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید ، در حالیکه که کف دست هایتان رو به ران ها است، دو دمبل را بردارید.با یک حرکت عمودی شانه هایتان را تا بالاترین حد ممکن بالا ببرید و بازوهایتان را کاملا کشیده نگه دارید. بیشترین حد انقباض عضله ی ذوزنقه ای را حفظ نموده و سپس شانه ها را به حالت اولیه برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

حین برگرداندن دمبل ها به حالت اول، نفس بکشید و با بالابردن شانه ها نفس را آزاد کنید.