آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات ساعد

ساعد تک دمبل نشسته

Dumbbell Seated One arm Wrist Curl

عضله اصلی حرکت:

ساعد

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

360

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

ساعد و بازوها ثابت هستند و دست ها فقط از ناحیه مچ خم می شوند.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

با یک دست خود دمبل را بردارید. و روی یک نیمکت یا میز یا … بنشینید.
ساعد دستان خود را روی ران پا قرار بدین و کف دست رو به بالا باشد، طوری که دست ها از مچ آزاد باشند.
دمبل ها را از ناحیه مچ به سمت پایین خم کرده و برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می برید نفس بکشید(دم)