Dumbbell Seated Neutral Wrist Curl

عضله اصلی حرکت:

ساعد

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

358

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

ساعد و بازوها ثابت هستند و دست ها فقط از ناحیه مچ خم می شوند.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در هر دست خود یک دمبل بگیرید. و روی یک نیمکت یا میز یا بنشینید.
ساعد دستان خودتون رو روی رون پاهاتون قرار بدین و کف دست ها رو به هم باشند، طوری که دست ها از مچ آزاد باشند.
دمبل ها را از ناحیه مچ به سمت پایین خم کرده و برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می برید نفس بکشید(دم)