Dumbbell Seated Lateral Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

143

نام دیگر حرکت:

نشر از جانب نشسته دمبل جفت

caution

نکات و خطا ها

کاملا تکیه دهید. بالاتنه ثابت و تکان نمیخورد.اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی یک صندلی نشسته و تکیه دهید. یک دمبل در هر دست خود بگیرید و دست ها را کشیده کنار خود بگیرید.سپس آرنج ها را کمی خم کرده و دستان خود را تا جایی که هم سطح با سرشانه ها شوند بالا بیاورید.کمی مکث کرده و به آرامی به نقطه شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)